[patch java]: PR/47214 This time for s390 add long_integer_type_node

Tom Tromey tromey@redhat.com
Tue Jan 11 14:48:00 GMT 2011


>>>>> "Kai" == Kai Tietz <ktietz70@googlemail.com> writes:

Kai> 2011-01-10  Kai Tietz
Kai>         PR bootstrap/47215
Kai>         * decl.c (java_init_decl_processing): Initialize long_integer_type_node.

This is ok.  Thanks.

TomMore information about the Gcc-patches mailing list