WIRUS W POCZCIE DO CIEBIE od <wojtek@pilichowski.pl >!

EPOX [Pomoc Techniczna] tech@epox.pl
Fri Oct 18 18:32:00 GMT 2002


*******************************************************************

To jest INFORMACJA O WIRUSIE w e-mailu wys³anym do Ciebie
przez: <wojtek@pilichowski.pl >


*******************************************************************
[english version follows]


Po automatycznym sprawdzeniu poczty wys³anej do Ciebie i do³±czonych
za³±czników nasz System Antywirusowy znalaz³ nastepuj±ce wirusy:

	Win95/CIH virus

Wiadomo¶æ zosta³a wys³±na przez: <wojtek@pilichowski.pl >


*******************************************************************
 ZAWIRUSOWANY E-MAIL ZOSTA£ ZATRZYMANY I NIE DOTRZE DO CIEBIE!

  Nadawca wiadomo¶ci zosta³ powiadomiony o tym, ¿e wiadomo¶æ 
  nie dotar³a do Ciebie poniewa¿ zosta³ w niej wykryty wirus
  i o tym, ¿e powinien j± przes³aæ ponownie bez wirusa.
*******************************************************************Wiadomo¶æ zosta³a zatrzymana na serwerze i otrzyma³a numer
ID: virus-20021018-112458-17794


W przypadku dodatkowych pytañ skontaktuj siê z Pomoc± Techniczn± 
pod adresem e-mail tech@epox.pl.
UWAGA! Wiadomo¶æ zosta³a przeskanowana przez automatyczny skaner
antywirusowy. Nie narusza to tajemnicy korespondecji. Zwracamy
szczególn± uwagê na prywatno¶æ Twojej poczty przesy³anej przez 
nasz serwer, dlatego te¿ ¿adna osoba nie przegl±da³a zaadresowanej
do Ciebie wiadomo¶ci a automatyczny backup zawirusowanego e-maila
zostanie wykasowany po 3 dniach od zatrzymania go. --
Pozdrawiamy

Dzia³ Pomocy Technicznej EPOX [tech@epox.pl]   

---------------------------------------------
EPOX. Nowa Epoka Webhostingu http://epox.pl===================================================================
ENGLISH VERSION


*******************************************************************
 This is a VIRUS ALERT. There were a virus in e-mail to you!!!
*******************************************************************

After automatic scan of a message sent to you and all attached 
files to it our System found viruses:

	Win95/CIH virus

Message was sent from: <wojtek@pilichowski.pl >*******************************************************************
   THIS E-MAIL WAS STOPPED AND YOU WILL NOT GET IT!
   Sender was informed that e-mail he/she has sent was 
   not received by you because of discovered virus and 
    that he/she must to resend it without a virus.
*******************************************************************Message was quarantined on server and its ID is:

ID: virus-20021018-112458-17794


If you have any questions please feel free to contact Helpdesk
at tech@epox.pl.More information about the Gcc-bugs mailing list