This is the mail archive of the gcc-patches@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Wijziging email adres


Geachte antonino seonghoo,

Het email adres waar u naar toe stuurde is gewijzigd.

Het nieuwe email adres is:

administratie@boskantoorsynergie.nl


Gelieve een aanpassing te doen in uw adressen bestand en uw email opnieuw te versturen aangezien uw email niet is ontvangen.

Mocht u onverwacht tot nog problemen ondervinden met het nieuwe email adres dan kunt u dit per email op vragen bij post@boskantoorsynergie.nl

met vriendelijke groet,

BosKantoorsynergie BVIndex Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]