This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Został przekroczony limit przechowywania w skrzynce pocztowej


Został przekroczony limit przechowywania w skrzynce pocztowej.

Nie będą mogli wysyłać i odbierać nowe wiadomości do uaktualnieniem
e-mail kontyngent.

Skopiuj poniższy link i wypełnij formularz w celu aktualizacji konta.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHhlZVdORm1lVjU2aXRJUFgxOTBjWGc6MQ

System Administrator
192.168.0.1

Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]