This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Nie jesteÅ zadowolony z obecnych usÅug ksiÄgowych? ObsÅugujemy W-wÄ i caÅy kraj !!


SzanujÄc PaÅstwa prywatnoÅÄ oraz majÄc na uwadze przepisy Ustawy o Åwiadczeniu usÅug drogÄ elektronicznÄ, zwracam siÄ z zapytaniem o moÅliwoÅÄ przesÅania oferty handlowej. 
JeÅeli jesteÅcie PaÅstwo zainteresowani otrzymaniem oferty dotyczÄcej  profesjonalnej obsÅugi ksiÄgowej PaÅstwa Firmy - prowadzonej prze KancelariÄ PodatkowÄ z 19 - letnim doÅwiadczeniem na rynku i wysokokwalifikowanÄ kadrÄ ksiÄgowych,
- ObniÅeniem kosztÃw przy zachowaniu najwyÅszych standardÃw obsÅugi - dziÄki oprogramowaniu najnowszej generacji  moÅliwa obsÅuga nawet duÅych firm w systemie on-line z calego kraju 
to proszÄ odpowiedzieÄ na tÄ wiadomoÅÄ z treÅciÄ TAK w temacie lub treÅci - przeÅlemy ofertÄ, 
WiadomoÅÄ wysÅana zgodnie z ustawÄ z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 o Åwiadczeniu usÅug drogÄ elektronicznÄ).  WiadomoÅÄ  nadano na podstawie adresÃw e-mail ogÃlnodostÄpnych w Internecie, zgodnie z art. 25 ust. 2, pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoby nie zainteresowane przepraszamy
WysyÅka zrealizowana za pomocÄ programu MailBlaster - www.intralogic.eu/mailblaster

Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]