This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Mutluluk Eğitimi - Mutsuzluğunuzu Yenin


Merhaba.

Mutlu olmak ne kadar önemli değil mi? Bu aslında çok da kolay, sesli ve görsel bir anlatımla nasıl mutlu olabileceğinizi hemen izleyin.

http://www.hizliegitim.com/mutlulugunsirri


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]