Back to bug 17483

Who When What Removed Added
reichelt 2004-09-14 20:02:20 UTC Known to fail 4.0.0
Known to work 3.4.2
Target Milestone --- 4.0.0
pinskia 2004-09-14 20:41:44 UTC Blocks 17478
pinskia 2004-09-14 21:54:32 UTC Status UNCONFIRMED NEW
Ever confirmed 1
Last reconfirmed 0000-00-00 00:00:00 2004-09-14 21:54:32
pinskia 2004-09-14 21:56:53 UTC CC bangerth
pinskia 2004-09-15 05:55:56 UTC CC rth
pinskia 2004-09-15 10:12:56 UTC CC gerald
pinskia 2004-09-15 10:15:58 UTC Blocks 8361
pinskia 2004-09-16 01:57:06 UTC Assignee unassigned pinskia
Status NEW ASSIGNED
pinskia 2004-09-16 02:12:56 UTC Keywords patch
pinskia 2004-09-16 03:27:42 UTC Assignee pinskia unassigned
Status ASSIGNED NEW
Keywords patch
pinskia 2004-09-18 14:40:20 UTC Status NEW RESOLVED
Resolution --- FIXED

Back to bug 17483