This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Website bị mất đi từ khóa gg...


Chào bạn gcv, mình thấy website của bạn đang bị mất đi khá nhiều từ khóa trên google

Đó là vì khách truy cập vào website của bạn nhưng đã thoát khỏi trang web quá nhanh

Bạn có thể sử dụng hộp chat của uhchat .net gắn vào trang web để câu giờ cho họ ở lại để chat với bạn thay vìIndex Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]