This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

-fomit-frame-pointer


Hello,

is this option safe on the IA-32 processor family
when exceptions are used in C++?

    Best regards
    Piotr Wyderski
Uwaga! Do końca sierpnia przedłużyliśmy promocje, do pakietów
wielostanowiskowych dokładamy PenDrive  Sprawdź:
http://www.mks.com.pl/promocja-mobile.html


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]